Przydatne dokumenty

Zapytanie - ciepło

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Zapytanie - prąd 230-400V

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej

Wniosek - ciepło

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej

Wniosek - prąd 230-400V

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej

Oświadczenie - eFaktura dla firm

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną (Klient instytucjonalny)

Oświadczenie - eFaktura dla domu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną (Klient indywidualny)

Formularz danych kontaktowych

Formularz aktualizujący dane kontaktowe  (Klient indywidualny)

Alternatywne rozwiązanie w stosunku do wstrzymania dostaw energii

Wniosek dotyczy odbiorców energii z gospodarstw domowych zagrożonych wstrzymaniem dostaw energii

Cena ciepła i stawki dla odbiorców uprawnionych

Na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 2023 r. (DZ.U. z 2023 r. poz. 295)

Decyzja nr OPO.4210.60.2022.MŻK z dnia 23.09.2022 r.

Zmiana taryfy dla ciepła

Obowiązuje od dnia 07.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. oraz
Obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.

Decyzja nr OPO.4210.98.2022.JPi z dnia 15.12.2022 r.

Zmiana taryfy dla ciepła

Obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.

Decyzja nr OPO.4210.26.2022.MŻK z dnia 15.04.2022 r.

Zmiana taryfy dla ciepła

Obowiązuje od  dnia 01.05.2022 r.

Decyzja nr OPO.4210.50.2020.2022.JPi z dnia 22.02.2022 r.

Taryfa dla ciepła

Obowiązuje od dnia 09.03.2022 r.

Decyzja nr OPO.4211.11.2021.BHo z dnia 17.05.2022 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G

Obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.

Uchwała Zarządu Spółki z dnia 30.06.2022 r.

Cennik dla sprzedaży energii elektrycznej

Dokument zawiera cennik sprzedaży rezerwowej

Dokumenty do pobrania

Podstawowe informacje

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej, URE

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz korzystania z eBOK

Informacje o efektywności energetycznej

Prawo energetyczne, stan na dzień 1 marca 2023 r.

Dystrybucja EE - OSDn

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV

Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Informacja o sprzedawcach działających na obszarze OSDn

Wzory umów zawieranych z odbiorcami

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji

Wskaźniki czasu trwania przerw

Rejestr Magazynów Energii

Obrót EE

Emisja zanieczyszczeń, struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2023 roku

Średnie zużycie energii elektrycznej w 2023 roku

Warunki sprzedaży rezerwowej

Ciepło

Emisja zanieczyszczeń, struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2023 roku

Średnie zużycie ciepła w 2023 roku

Informacje o sieci ciepłowniczej/Efektywny energetycznie system ciepłowniczy