Przydatne dokumenty

Zapytanie - ciepło

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Zapytanie - prąd 230-400V

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej

Wniosek - ciepło

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej

Wniosek - prąd 230-400V

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej

Oświadczenie - eFaktura dla firm

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną (Klient instytucjonalny)

Oświadczenie - eFaktura dla domu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną (Klient indywidualny)

Zmiana taryfy dla ciepła (obowiązuje od 01.01.2023 r.)

Decyzja nr OPO.4210.98.2022.JPi z dnia 15.12.2022 r.

Zmiana taryfy dla ciepła (obowiązuje od 7.10.2022 r.)

Decyzja nr OPO.4210.60.2022.MŻK z dnia 23.09.2022 r.

Zmiana taryfy dla ciepła (obowiązuje od 1.05.2022 r.)

Decyzja nr OPO.4210.26.2022.MŻK z dnia 15.04.2022 r.

Taryfa dla ciepła (obowiązuje od 9.03.2022 r.)

Decyzja nr OPO.4210.50.2020.2022.JPi z dnia 22.02.2022 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G (obowiązuje od 01.06.2022 r.)

Decyzja nr OPO.4211.11.2021.BHo z dnia 17.05.2022 r.

Cennik dla sprzedaży energii elektrycznej

Uchwała Zarządu Spółki z dnia 30.06.2022 r.
Dokument zawiera cennik sprzedaży rezerwowej

Dokumenty do pobrania

Podstawowe informacje

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej, URE

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz korzystania z eBOK

Informacje o efektywności energetycznej

Prawo energetyczne, stan na dzień 5 lutego 2022 r.

Dystrybucja

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV

Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Informacja o sprzedawcach działających na obszarze OSDn

Wzory umów zawieranych z odbiorcami

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji

Wskaźniki czasu trwania przerw

Obrót EE

Emisja zanieczyszczeń, struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2021 roku

Średnie zużycie energii elektrycznej w 2021 roku

Warunki sprzedaży rezerwowej

Ciepło

Emisja zanieczyszczeń, struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2021 roku

Średnie zużycie ciepła w 2021 roku

Informacje o sieci ciepłowniczej