Informacja o obowiązujących cenach ciepła

Na wniosek Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Szamotułach informujemy, że aktualnie obowiązujące ceny i stawki opłat zostały zatwierdzone decyzją Prezesa URE z dnia 23 września 2022 r.

W związku z zapisami ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, od 1 maja 2023 r. do rozliczenia z klientami stosuje się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą (150,95 zł/GJ), powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (41,66 zł/GJ). Jest to cena uśredniona jednoczłonowa (zsumowana opłata stała i zmienna) dla całego systemu ciepłowniczego, a poszczególne stawki widniejące na fakturach są wyliczone zgodnie z metodyką przygotowaną przez Ustawodawcę.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 47. 1. ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy oraz ich zmiany z własnej inicjatywy nie później niż w terminie dwóch miesięcy przed upływem okresu obowiązywania taryfy poprzedniej lub na żądanie Prezesa URE.

W przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona taryfa, do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli, decyzja Prezesa URE nie została wydana albo toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE.